Geschil […] v.s. RDF

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil […] v.s. RDF

rekestnummer: TC-RDF-20073

uitspraakdatum: 17 september 2007

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

 

De zaak […], spelend lid van de Roosendaalse Dartsfederatie, v.s.

De Roosendaalse Dartsfederatie (hierna te noemen RDF), bezwaar tegen een, volgens klaagster, onrechtmatige transfer, buiten de daarvoor gestelde periode.

 

De Commissie:

Wegens afwezigheid van de zittend Voorzitter, is uit de behandelende leden een interim Voorzitter gekozen. Daarmee bestond de Commissie uit een Voorzitter, een Secretaris en 5 zittende leden.

 

De gehoorde:

Namens de RDF was haar Voorzitter aanwezig om te worden gehoord.

 

Ingekomen stukken:

Bezwaarschrift van de klaagster en verklaringen van de beklaagde.

 

Overweging:

 

Het Bezwaarschrift van de klaagster was tweeledig, en bestond uit een beroep op vermeende willekeur en een beroep op een vermeende bepaling in de Reglementen, welke zou stellen dat de transfer alleen al door het daarin gestelde, niet zou zijn toegestaan.

Het verweer van beklaagde bestond erin dat plaatsing van spelers en teams is voorbehouden aan de RDF en dat de Reglementen hiervoor bepalingen hadden opgenomen welke de RDF die bevoegdheid zouden geven.

 

Het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement geven beide partijen in sommige bepalingen deels gelijk.

Lid 6 van het hoofdstuk “Teams” stelt klaagster in beginsel in het gelijk.

De Slotbepalingen echter, geven het Bestuur (onder voorwaarden) de bevoegdheid om daar van af te wijken.

 

De slotbepalingen bestaan uit 2 leden.

Lid 1 van de Slotbepalingen is te splitsen in 2 delen.

Deel 1 daarvan, behandelt de procedure om tot het besluit te komen om een aanvraag, dan wel vermeende noodzaak, van een afwijkende transfer, buiten de daarvoor gestelde periode, te honoreren.

Deel 2 daarvan verplicht de RDF om dit besluit te publiceren, en geeft dan alle leden van de RDF het recht om tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen, voordat de transfer in werking is getreden.

 

De bedoeling van deze Slotbepalingen is dat:

  • Het besluit om tot een afwijkende transfer over te gaan wordt genomen vanuit minstens de betrokken competitieleiders, en minstens 2 Bestuursleden, zodat mag worden aangenomen dat het met voldoende overwegingen is genomen.
  • De leden van de RDF het recht krijgen om tegen afwijkende transfers bezwaar aan te tekenen (bij het Bestuur), waarna het Bestuur de bezwaren, met, het in de Statuten bepaalde ten minste aantal aanwezigen, zal afwegen, tegen de belangen van de aanvrager, dan wel de noodzaak voor de RDF, en de argumenten van de bezwaarschriften, alvorens tot de afwijkende transfer over te gaan.
  • De transfer wordt beschouwd als noodzakelijk, dan wel uitzonderlijk.

 

Uit de hoorzitting is gebleken dat bij deel een van lid 1 van de Slotbepalingen, onvoldoende functionarissen van de RDF waren betrokken.

Tevens is gebleken dat aan deel 2 van lid 1 van de Slotbepalingen in het geheel geen gehoor is gegeven.

 

De noodzaak om, buiten het gestelde in de Slotbepalingen om, met medewerking van de Tuchtcommissie, uit algemeen belang, de transfer te bekrachtigen is onvoldoende gebleken.

 

Daardoor werd de inhoud van het bezwaar van de klaagster ondergeschikt aan het hiervoor bepaalde.

 

Dictum:

 

De transfer, zoals verlopen, is in strijd met de Slotbepalingen uit het Wedstrijdreglement.

De noodzaak om van de Slotbepalingen af te wijken is niet aangetoond.

 

Daardoor heeft de Tuchtcommissie unaniem besloten dat de transfer onrechtmatig, en daardoor ongeldig is.

Krachtens de Tuchtreglementen zal de betreffende speler daags na de uitspraak, door de RDF, terug worden geplaatst.

 

De reeds gespeelde wedstrijd(en) van de betrokken speler, en zijn team:

 

Doordat de mededeling van de RDF m.b.t. de transfer pas kwam nadat deze reeds was ingesteld, zijn door hem reeds een of meerdere wedstrijden gespeeld.

De Tuchtcommissie heeft zich uit moeten spreken over de rechtmatigheid van deze wedstrijd(en).

In beginsel zijn ook deze onreglementair, en zouden ze vanuit de Tuchtrechtspraak ongeldig kunnen worden verklaard.

Ongeacht het besluit hierover, zal er altijd iemand worden benadeeld.

De betrokken speler en zijn team kunnen niets worden verweten.

De meningen waren daarom verdeeld.

 

De Commissie heeft door stemming met 4 tegen 3 besloten dat de reeds gespeelde wedstrijd(en) van betrokken speler en zijn team geldig zijn, en daardoor op de betrokken lijsten blijven staan.

 

 

 

Slotwoord:

 

De uitspraak berust op een procedurefout, en met name het ontnemen van het recht van de leden van de RDF om bezwaar aan te tekenen tegen transfers als bedoeld in de Slotbepalingen.

Wij willen erop wijzen dat het bestuur wel degelijk het recht heeft om, wanneer daar een hoger belang mee wordt gediend, spelers en teams te herplaatsen, buiten de daarvoor gestelde termijnen. E.e.a. is verwoord in de doelstellingen welke de RDF zich heeft gesteld in de Statuten.

 

Indien het Bestuur van de RDF zich wil beroepen op de Slotbepalingen van het Wedstrijdreglement, en de daarin beschreven procedures volgt, zijn de leden van de RDF niet gerechtigd om alsnog bezwaar aan te tekenen bij de Tuchtcommissie van de RDF.

Er heeft dan immers geen overtreding plaatsgevonden, en er is dan niemand in gebreke gebleven. E.e.a. is omschreven in de Tuchtreglementen, onder hoofdstuk 4, “Het aanhangig maken van de zaak”.

 

De betrokken speler en zijn team treffen geen enkele blaam.

 

Tegen het besluit om hun uitslagen geldig te verklaren kan slechts in beroep worden gegaan bij de “Commissie van Beroep van de NDB”.

 

Wij menen dat door dit slotwoord de bevoegdheden van zowel het Bestuur als die van de leden zijn verhelderd, en dat toekomstige beroepen op de Slotbepalingen kunnen verlopen zonder tussenkomst van de Tuchtcommissie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroep:

Volgens Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het tuchtreglement.

 

 

Aldus opgesteld:

 

 

 

 

De (interim)voorzitter:                                                             De secretaris: