Geschil dartteam Jansen & Jansens 6 v.s. DVW 5 en dhr. […]

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil dartteam Jansen & Jansens 6 v.s. DVW 5 en dhr. […].

rekestnummer: TC-RDF-20102

datum: 8 maart 2010

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

 

 

“Het opstellen van een speler uit een hogere Divisie, onder een valse naam”.

 

De tenlastelegging.

 

De zaak is aanhangig gemaakt door […] en […], spelers van team Jansen & Jansens 6, uitkomende in Divisie 3C van de RDF, uit eigen naam.

Aan team DVW 5, uitkomende in Divisie 3C van de RDF, wordt ten laste gelegd dat:

 

Zij tijdens hun wedstrijd tegen Jansen & Jansens 6, op 12 januari 2010, in de locatie Jansen & Jansens, willens en wetend, een speler hebben opgesteld welke uitkomt in Divisie 1B van team DVW 1, t.w.[…], onder de naam van een van hun reguliere spelers,t.w. […], welke is vermeld op de spelerslijst van DVW 5

 

Aan […], speler van DVW 1, uitkomende in Divisie 1B van de RDF wordt ten laste gelegd dat:

 

Hij willens en wetend heeft deelgenomen aan hiervoor genoemde wedstrijd.

 

Getuige(n):

 

Door de beklagers wordt als getuige aangevoerd dhr. […], Captain van Jansen & Jansens 1, uitkomende in Divisie 1A van de RDF.

 

 

 

De Commissie:

 

De Commissie bestond uit 4 behandelende leden, waaronder een, voor deze zaak, onder haar leden gekozen Interim Voorzitter.

Daarmee voldeed de Commissie aan de betreffende bepalingen aangaande onverenigbaarheid en minimum aantal behandelende leden, uit het Tuchtreglement.

 

 

Ingekomen stukken:

 

  • Verklaringen van beide aanklagers, Jansen & Jansens 6
  • Verklaring van team DVW 5
  • Verklaring van dhr.[…], speler van DVW 1

 

De aanwezigen:

 

1] Als aanklagende partij: […] en […] van Jansen & Jansens 6.

 

Bij aankondiging afwezig:

 

1] Beklaagde, team DVW 5

2] Beklaagde, […] van team DVW 1

 

Beklaagden hebben heldere verklaringen afgelegd en wensten afstand te doen van het recht op mondeling verweer.

De Commissie heeft dit verzoek gehonoreerd.

 

 

 

De zaak:

 

De wedstrijd Jansen & Jansens 6 – DVW 5 werd volledig uitgespeeld, met dhr.[…] van DVW 1, opgesteld en spelend onder de naam […] van DVW 5.

De wedstrijd werd door Jansen & Jansens 6 verloren met 9 – 1 en de formulieren werden ondertekend.

Op dat moment werd dhr. […]herkend als speler van DVW 1, door de binnenkomst van getuige dhr. […], captain van Jansen & Jansens 1.

 

 

Het verweer:

 

DVW 5 bekent opzet en schuld en voert daarvoor aan dat op het laatste moment niet over voldoende spelers (3 beschikbaar) kon worden beschikt.

Het verweer bestaat er tevens uit dat Jansen & Jansens 6 niet of onvoldoende heeft gecontroleerd, wellicht heeft men stilzwijgend ingestemd.

 

Dhr.[…] bekent schuld en voert daarvoor aan dat het ging om een vriendendienst.

 

Uit geen der verklaringen kan blijken dat het hier ging om een voor opgezet plan om de prestaties dan wel uitslagen van team DVW 5 te verbeteren.

 

 

Overwegingen van de Commissie:

 

De Commissie baseert de zaak op lid 2, onder “De wedstrijdformulieren” uit het Huishoudelijk/Wedstrijdreglement van de RDF. Dit levert twee voorwaarden op waaronder een wedstrijd 0-0 kan(moet) worden verklaard:

1] Door de competitieleider moet fraude worden geconstateerd.

2] Het formulier moet zijn ondertekend door beide captains.

 

Bij (1]) wordt hier gelezen “Door de Tuchtcommissie moet fraude worden geconstateerd”.

 

Hierbij wordt gevoegd de bepaling uit de Strafpuntenlijst, welke 3 strafpunten toekent aan het team dat een onrechtmatige speler heeft opgesteld.

 

Dit vormt de basis voor fraude gevallen waarbij de onrechtmatige speler wordt opgesteld onder de eigen naam.

Deze kan als volgt worden verwoord:

  • 0 wedstrijdpunten voor het controlerende team, wegens nalatigheid dan wel onzorgvuldigheid
  • 0 wedstrijdpunten en ten minste 3 strafpunten (kolom Strafpuntenlijst) voor het team met de onrechtmatige speler
  • Geen sancties voor de onrechtmatige speler.

 

Aan deze basis wordt de zaak getoetst.

 

 

HET SPELEN ONDER EEN VALSE NAAM.(valsheid in geschrifte)

 

De RDF Reglementen voorzien hierin niet, controle achteraf, door de Competitieleider is niet mogelijk. De maatstaf hiervoor wordt door de Commissie bepaald.

Deze maatstaf zal gelden voor alle nog komende gevallen, totdat door Reglementwijziging door de RDF anders wordt besloten.

 

Pascontrole bij valsheid in geschrifte:

Het is zeer wel mogelijk dat bij enige (foto)gelijkenis, door de RDF niet meer naar redelijkheid en billijkheid mag worden verlangd dat het verschil wordt opgemerkt.

Gevallen zullen afzonderlijk door de Commissie worden beoordeeld.

Als maatstaf zal hierbij gelden: Hoe groter de gelijkenis/reden tot twijfel, hoe groter de kans op gedeeltelijke dan wel volledige compensatie/ontheffing op/van de controleplicht.

 

 

Dictum:

 

 

Team Jansen en Jansens 6

 

(De aanklagende partij) krijgt 0 wedstrijdpunten toegekend.

Uit vergeleken fotomateriaal heeft de Commissie geoordeeld dat de RDF naar redelijkheid en billijkheid mocht verwachten dat het verschil bij controle zou worden opgemerkt.

 

Team DVW 5

 

Krijgt eveneens 0 wedstrijdpunten toegekend. (fraude).

Door het opstellen van een onrechtmatige speler, worden bovendien, krachtens de strafpuntenlijst 3 strafpunten opgelegd.

Doordat dit heeft geschied onder een valse naam worden hiervoor aanvullend 5 strafpunten opgelegd.

 

De single partijen van de betreffende wedstrijd worden als niet gespeeld beschouwd en zodanig door de CL aangepast.

 

Speler L.de Vos van DVW 1

 

Wordt het spelen van 4 aaneengesloten (competitie)wedstrijden van de nog lopende competitie ontzegd.

Ingangsdatum wordt door het Hoofd CL i.o.m. de CL van de speler nader bepaald.

 

 

 

 

De zaak is behandeld door 4 Commissieleden.

De Uitspraak was unaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroep:

Volgens Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het tuchtreglement.

 

 

Aldus opgesteld:

 

 

 

 

De (interim) voorzitter:                                                         De secretaris: