Geschil dartteam “de natte pijl” v.s. competitieleiding Divisie 3B van de RDF.

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil dartteam “de natte pijl” v.s. competitieleiding Divisie 3B van de RDF.

rekestnummer: TC-RDF-20091

datum: 23 november 2009

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

 

 

“De rechten en de plichten van zowel de wachtende als de niet aanwezige teams”.

 

 

De zaak “de natte pijl”, spelend team van de Roosendaalse Dartsfederatie, uitkomende in Divisie 3b, v.s. Competitieleiding van de Roosendaalse Dartsfederatie (hierna te noemen RDF), bezwaar tegen een, volgens klaagster, onrechtmatige vrijstelling van op te leggen sancties (5 strafpunten) aan een niet aanwezig team, t.w. “het groene paard”, waardoor bij het bepalen van op te leggen straffen niet dezelfde maatstaven worden aangelegd.

 

 

De Commissie:

 

De Commissie bestond uit 5 behandelende leden, waaronder een, voor deze zaak, onder haar leden gekozen Interim Voorzitter.

Een zittend lid, t.w. het Hoofd van de Competitieleiding van de RDF, werd door de Voorzitter en de Secretaris wegens onverenigbaarheid uitgesloten van deelname aan de behandeling van de zaak.

Daarmee voldeed de Commissie aan de betreffende bepalingen aangaande onverenigbaarheid en minimum aantal behandelende leden, uit het Tuchtreglement.

 

 

De aanwezigen:

 

1] Als aanklagende partij: captain en co-captain van team “de natte pijl”.

 

2] Als verdedigende partij: Competitieleider van Divisie 3B van de RDF.

 

3] Als getuige: Bestuurslid van de RDF, functie Secretaris, en tevens Competitieleider van Divisie 2A van de RDF.

 

4] Als getuige:  captain van team “het groene paard”.

 

5] Als getuige: Voorzitter van de RDF, sturende kracht, om inzicht te geven over de huidige en toekomstige standpunten aangaande deze zaak.

 

6]Als getuige: Hoofd Competitieleiding van de RDF.

 

 

 

 

De zaak:

 

Team “de natte pijl” is aanwezig op een door de RDF aangewezen locatie om aan te vangen met de competitiewedstrijd, op een door de RDF aangeduid tijdstip.

Tegenstander “het groene paard” is dat niet.

 

Het wachtende team besluit op of omstreeks 20.45 contact op te nemen met het niet aanwezige team, en krijgt te horen dat men het speelschema onjuist had ingevuld en dat men zich daardoor in de speeldag had vergist.

Vanaf dan richten de verklaringen zich op de gesprekken en de daarin gedane toezeggingen, waaronder die van het niet aanwezige team om alsnog te komen spelen.

Uit deze gesprekken, toezeggingen, dan wel weigeringen, wordt door de Competitieleiding opgemaakt dat het wachtende team zich schuldig heeft gemaakt aan onsportief gedrag. Hij ziet zich hierin gesteund door verklaringen met dezelfde strekking.

Omdat geen Reglementaire grondslag kan worden gevonden om het vermeende onsportieve gedrag strafbaar te stellen, wordt een “statement” gevonden door beide teams te waarschuwen en het niet aanwezige team vrij te stellen van de sanctie van 5 strafpunten.

 

 

Overwegingen van de Commissie:

 

De Commissie heeft zich verplicht om in soortgelijke zaken zoveel als mogelijk gelijksoortige Uitspraken te doen.

Hoewel er geen gelijksoortige formele Uitspraak voorhanden is, zijn leden van de Tuchtcommissie wel betrokken geweest bij o.a. het uit de Bekercompetitie nemen van “Calypso Wizards”, in een soortgelijke zaak.

Daardoor dient voorgenoemd geval als richtlijn bij het beoordelen van de argumenten.

 

De Commissie heeft gekeken naar de rechten en de plichten van beide teams.

Hierbij zijn de volgende bepalingen uit RDF Reglementen beoordeeld:

 

Wedstrijdreglement versie 1.1

 

Aanvang van de wedstrijd:

 

3: De eerste dart moet klokslag 20:30 uur geworpen zijn. Indien er een telefonische melding van een overmachtsituatie wordt gedaan, is een uitstel van maximaal een half uur toegestaan.

 

7: Beide teams moeten om 20:15 aanwezig zijn in de betreffende speellocatie.

 

9: Een team dat te laat komt (na 20:30), zonder de tegenstander daarover in te lichten krijgt hiervoor strafpunten toegekend, voor zover van het te laat komen melding is gemaakt op het wedstrijdformulier door de aanvoerder van de tegenpartij en dit bevestigd is door getuigen. Bij herhaling kan dit uitsluiting tot gevolg hebben.

 

Strafpuntenlijst versie 1.1

 

Team dat niet op komt dagen door fout of te laat afbelt: 5 strafpunten.

 

Team dat te laat komt zonder kennisgeving: 3 strafpunten.

 

Het kan altijd eens voorkomen dat een team niet om 20:30 aanwezig kan zijn. Gelukkig is er altijd

wel iemand met een mobiele telefoon die de tegenpartij even kan inlichten. Het is wel zo prettig voor

het wachtende team.

 

 

 

Bekerwedstrijden

 

6: Wanneer een team zonder afmelding niet aanwezig is op de speelavond, wordt dit team uit

de bekercompetitie genomen. Het wedstrijdformulier hoeft niet te worden opgestuurd, het

gedupeerde team neemt contact op met de bekercoördinator.

 

 

Strafbepaling

 

 

  1. Men dient een wedstrijd niet aan te vangen of te beëindigen als men gegronde redenen heeft om te protesteren. Redenen van protest zijn wanneer een partij zich niet houdt aan de wedstrijdreglementen of wanneer de omstandigheden in strijd zijn met de wedstrijdreglementen. Als men protesteert over feiten welke voor aanvang van de wedstrijd bekend zijn mag men niet aanvangen met de wedstrijd. Is men eenmaal begonnen kunnen deze zaken geen reden meer zijn om te protesteren.

 

 

VERVOLG OVERWEGING COMMISSIE:

 

 

Er bestaat geen plicht voor het wachtende team om contact op te nemen met het niet aanwezige team.

Er bestaat wel een plicht voor het niet aanwezige team om contact op te nemen met het wachtende team.

Er bestaat geen recht voor het niet aanwezige team om verlenging te krijgen tot max. 21:00, anders dan wanneer sprake is van overmacht, en wanneer hiervan telefonisch melding wordt gemaakt aan het wachtende team. Hieruit volgt dat er geen wachtplicht geldt voor het wachtende team, anders dan in een aangekondigde overmachtsituatie.

 

Wanneer het wachtende team slechts na 21:00 contact opneemt met de Competitieleider, voldoet het volledig aan de Reglementen.

 

Verweer van de verdediging:

 

Het verweer van de verdediging bestaat uit de analyse en conclusies van door het wachtende team aangevangen telefoongesprekken.

Daar het wachtende team in eerste aanleg niet de plicht had om telefoongesprekken met het niet aanwezige team aan te gaan, en eveneens niet de plicht had om op dit team te wachten wanneer zou blijken dat geen sprake zou zijn van een overmacht situatie, acht de Commissie de conclusies van de Competitieleiding hieruit, niet relevant.

Mocht het wachtende team al enige belofte hebben gedaan, in een niet verplicht contact, bij het niet verplicht zijn om nog langer te wachten, en mocht de Competitieleiding van de RDF hieruit onsportief gedrag van het wachtende team concluderen, dan nog kan dit gedrag niet worden vertaald in een vrijstelling van op te leggen sancties voor het niet aanwezige team, omdat er dan eenvoudig sprake zou zijn van 2 overtredingen.

Onsportief gedrag wordt door de Tuchtcommissie, wanneer daarvan sprake is, uitgelegd als “tevens wordt strafbaar gesteld, elk handelen of nalaten, waarbij een lid zich jegens een ander lid, vereniging, team, orgaan, of een commissie niet gedraagt naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt verlangd”.

 

De argumenten van de verdediging, getoetst aan het eerder gedane besluit inzake “Calypso Wizards” hebben niet overtuigd.

 

 

Dictum:

 

 

De Commissie beslist unaniem dat het niet aanwezige team, t.w. “het groene paard” niet vrijgesteld zal worden van op te leggen sancties, t.w. 5 strafpunten, vanwege niet aanwezig zijn door eigen schuld, en tevens dat het wachtende team, t.w. “de natte pijl” geen onsportief gedrag kan worden verweten.

 

De Competitieleiding van Divisie 3B wordt opgelegd om de standenlijst zodanig aan te passen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroep:

Volgens Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het tuchtreglement.

 

 

Aldus opgesteld:

 

 

 

 

De (interim) voorzitter:                                                         De secretaris: