Geschil dartteam Corona 2 vs. Competitieleider Divisie 3B van de RDF

BESLISSING BESTUUR EN TUCHTCOMMISSIE RDF

 

Geschil dartteam Corona 2 vs. Competitieleider Divisie 3B van de RDF

Rekestnummer: TC-RDF-201301

Datum: 18 februari 2013

 

 

BESTUUR EN TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

 

 

De zaak dartteam Corona 2, spelende in Divisie 3B van de RDF, vs. Competitieleider Divisie 3B van de RDF, aangaande het opleggen van vijf strafpunten aan dartteam Corona 2 door de competitieleider Divisie 3B van de RDF wegens het niet op komen dagen bij de wedstrijd Jansen & Jansens 3 – Corona 2 op dinsdag 4 december 2012.

 

De zaak:

De captain van Corona 2 verklaart dat hij een dag voor de wedstrijd, op maandag 3 december, driemaal heeft geprobeerd de captain van Jansen & Jansens 3 te bellen om de wedstrijd van maandag 4 december te verzetten wegens teveel zieken. Hij verklaart dat hij na vijf keer overgaan de voicemail kreeg en deze niet in kon spreken omdat deze vol was. De captain van Corona 2 verklaart tevens dat hij driemaal de co-captain van Jansen & Jansens 3 heeft proberen te bellen, maar dat diens telefoon uit stond. Vervolgens verklaart de captain van Corona 2 dat hij eenmaal de locatie Café Jansen & Jansens heeft proberen te bellen, maar dat hij een bandje kreeg waarop te horen was dat het nummer niet in gebruik was. Op verzoek van de tuchtcommissie is door Café Jansen & Jansens bevestigd dat de locatie inderdaad telefonisch niet bereikbaar was.

Tot slot heeft de captain van Corona 2 een WhatsApp bericht verstuurd naar de competitieleider met het bericht dat hij geen contact kon krijgen met Jansen & Jansens 3 en gevraagd wat hij verder kon doen. Hierop heeft hij geen antwoord ontvangen. De captain van dartteam Corona 2 geeft aan dat hij het niet eens is met de beslissing van de competitieleider aangezien hij de nodige moeite heeft gedaan om zich telefonisch af te melden bij Jansen & Jansens 3.

De competitieleider Divisie 3B van de RDF verklaart dat hij vijf strafpunten heeft toegekend op basis van het niet op komen dagen van de wedstrijd Jansen & Jansens 3 – Corona 2. Tevens verklaart de competitieleider dat hij voorafgaand aan de wedstrijd geen telefonisch contact heeft gehad met de captain van Corona 2 omtrent de wedstrijd. Wel geeft de competitieleider aan dat hij een WhatsApp bericht heeft ontvangen, maar deze pas later heeft gelezen.

De captain van Jansen & Jansens 3 verklaart dat hij maandagavond ongeveer drie keer is gebeld, maar dat hij in verband met de kosten niet heeft opgenomen omdat hij die avond in België was. Tevens verklaart de captain van Jansen & Jansens 3 dat de telefoon van de co-captain van Jansen & Jansens 3 de betreffende avond kapot was doordat deze in het water was gevallen en de co-captain hierdoor dus niet bereikbaar was.

 

 

De overweging:

Op basis van de verklaringen is door de voorzitter van de tuchtcommissie vastgesteld dat op grond van de reglementen van de RDF geen strafbaar feit is gepleegd ten tijde van het besluit van de competitieleider. De captain van Corona 2 is van mening dat hij de nodige moeite heeft gedaan om zich telefonisch af te melden bij Jansen & Jansens 3. Daar de reglementen van de RDF niet voorzien in de hoeveelheid moeite die een team moet doen om contact op te nemen met een tegenstander, is in overleg met de voorzitter van de RDF besloten een beroep te doen op de Slotbepaling, lid 2 van het Huishoudelijk reglement; Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur in samenspraak met de tuchtcommissie. Hierbij is besloten dat er een hoorzitting plaatsvindt tezamen met drie leden van het bestuur en drie leden van de tuchtcommissie.

 

De aanwezigen:

  • Als aanklagende partij: captain en co-captain van dartteam Corona
  • Als verdedigende partij: competitieleider Divisie 3B van de RDF.
  • Drie leden van het bestuur van de RDF, waaronder de voorzitter.
  • Drie leden van de tuchtcommissie, waaronder de voorzitter en de secretaris.

 

De tuchtcommissie heeft als getuige de captain van dartteam Jansen & Jansens 3 verzocht, doch niet verplicht aanwezig te zijn bij de hoorzitting. De captain van Jansen & Jansens 3 heeft hiervan afgezien. Daar de captain van Jansen& Jansens 3 een schriftelijke verklaring heeft gegeven, heeft de tuchtcommissie hiermee ingestemd.

 

Dictum:

Zowel het bestuur als de tuchtcommissie zijn van mening dat de competitieleider Divisie 3B van de RDF geen fouten heeft gemaakt en volledig in zijn recht stond om vijf strafpunten uit te delen. Echter, zowel het bestuur als de tuchtcommissie erkennen dat de captain van Corona 2 op maandag 3 december duidelijke pogingen heeft gedaan om contact op te nemen met dartteam Jansen & Jansens 3 en dat hij door het diverse redenen niet bereikbaar zijn van noch de captain (België), noch de co-captain (telefoon kapot), noch de locatie van Jansen & Jansens 3 (niet bereikbaar) veel pech heeft gehad. Wel zijn beide partijen van mening dat dat het beter was geweest als de captain van Corona 2 telefonisch (mondeling) contact had gezocht met de competitieleider en dat hij op 4 december, de dag van de wedstrijd, nogmaals contact had kunnen zoeken met de dartteam Jansen & Jansen. Ook wordt aangegeven dat het in het vervolg raadzaam is om contact op te nemen met de voorzitter van de RDF.

In samenspraak heeft zowel het bestuur als de tuchtcommissie unaniem besloten dat de vijf gegeven strafpunten voor het niet op komen dagen worden ingetrokken. Echter, doordat er sprake was van twee andere strafbare feiten, te weten: “Uitstel (later) van een wedstrijd door fout eigen team” (1 strafpunt) en “Tegenstander te laat afbellen (minder dan 3 dagen van tevoren)” (1 strafpunt) heeft zowel het bestuur als de tuchtcommissie unaniem besloten het dartteam Corona 2 twee strafpunten toe te kennen. De reeds vijf toegekende strafpunten dienen dus verminderd te worden met drie.

 

Aldus opgesteld:

 

Voorzitter tuchtcommissie:                   Secretaris tuchtcommissie                   Voorzitter RDF: