Geschil Competitieleider Eredivisie van de RDF, vs. de persoon Jos Kammers, secretaris van de Tuchtcommissie en de Reglementencommissie van de RDF.

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil Competitieleider Eredivisie van de RDF, vs. de persoon Jos Kammers, secretaris van de Tuchtcommissie en de Reglementencommissie van de RDF.

Rekestnummer: TC-RDF-20072

Datum: 16 mei 2007

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

 

 

De tenlastelegging.

 

Door de persoon Jos Kammers, secretaris van zowel de Tuchtcommissie als de Reglementencommissie wordt de heer Jan van Poppelen, algemeen bestuurslid van de RDF en competitieleider van de Ere Divisie, ten laste gelegd dat:

 

A] Hij op dinsdag 8 mei, de laatste speelweek van de competitie, heeft bevolen dat   een door dartteam Royal Dart Force uitgestelde wedstrijd tegen dartteam the Wanderers, alsnog gespeeld moet worden, ondanks het feit dat de competitie is afgelopen, en ondanks het feit dat dit besluit in strijd is met artikel 11, “Uitstellen van wedstrijden”, dat stelt:

 1. “Wedstrijden moeten altijd binnen de periode gespeeld worden, dit om competitievervalsing te voorkomen.”

Tevens is dit besluit in strijd met zijn eerdere mededeling dat het 2 weken voor het einde van de competitie verboden is om nog wedstrijden te verzetten.

B] Hij door het nemen van een 5 tal besluiten, welke in strijd waren met de wedstrijdreglementen, niet langer in staat wordt geacht om zijn functie als Competitieleider nog langer te vervullen.

 

De besluiten onder B omvatten:

 

 • Mededeling “Het is vanaf nu verboden om nog langer wedstrijden te verzetten, i.v.m. nadering einde competitie” (in strijd met Wedstrijdreglement, art. 23, “verzetten van wedstrijden”.)
 • Mededeling “Vanaf volgend seizoen kan een voltallig team dat tegen een team met slechts 3 spelers speelt, nog maar 9 wedstrijdpunten behalen, i.p.v. 10” (in strijd met Wedstrijdreglement, art. 5, “aanvang van de wedstrijd”)
 • Mededeling: “Uitgestelde wedstrijden dienen binnen 14 dagen ingehaald te worden, anders stel ik als Competitieleider een speeldatum vast, met de gevolgende reglementaire uitslag” (In strijd met het Wedstrijdreglement, art. 11, “verzetten van wedstrijden”)
 • Mededeling: “Wedstrijd Roayal Dart Forse tegen the Wanderers moet worden gespeeld terwijl de competitie als is beëindigd en de nacompetitie al is aangevangen” (In strijd met artikel 11, “Uitstellen van wedstrijden”,)
 • Mededeling: Team met 36 punten krijgt periodetitel toegekend, terwijl een ander team 40 punten had behaald. (Noot: deze vergissing is reeds door beklaagde gecorrigeerd)

 

Ingekomen stukken:

E-mail verkeer tussen betrokkenen onderling, alsook tussen bestuursleden, competitieleiders en de Tuchtcommissie, waaronder een tenlastelegging van de heer Jos Kammers en een verweerschrift van de heer Jan van Poppelen.

 

Aanwezigen:

 • De persoon Jos Kammers, tevens secretaris van zowel de Tuchtcommissie als de Reglementencommissie, als aanklager.
 • Competitieleider Ere Divisie en tevens algemeen bestuurslid Jan van Poppelen, als beklaagde.
 • De bestuursleden Linda Gulden en Geert Torenbos, uitgenodigd op verzoek van de heer Jos Kammers, om uitspraak te doen over de toekomst van het functioneren van Jan van Poppelen.
 • Vijf leden van de Tuchtcommissie.

 

De overweging:

 1. Duidelijk aantoonbaar is dat het besluit van Jan van Poppelen om de wedstrijd Royal Dart Force tegen The Wanderers uit te stellen in strijd is met artikel 11, “Uitstellen van wedstrijden” uit het Huishoudelijk Reglement,, dat stelt: “Wedstrijden moeten altijd binnen de periode gespeeld worden, dit om competitievervalsing te voorkomen”. Jan van Poppelen geeft aan dat hij op de hoogte was van dit artikel, maar dat hij uit goede bedoeling heeft gehandeld omdat hij van mening was dat er juist sprake was van competitievervalsing als de wedstrijd reglementair bepaald zou worden.
 2. Door Jos Kammers wordt aangetoond dat Jan van Poppelen in zijn functie als competitieleider een viertal besluiten heeft genomen, welke in de tenlastelegging zijn genoemd, die in strijd zijn met de reglementen. Tevens wordt door Jos Kammers aangetoond dat hij hierbij drie overtredingen heeft begaan aan hand van Artikel 11, lid 1: “Als overtreding in de zin van dit reglement wordt beschouwd elk handelen of nalaten dat een schending oplevert van:
 3. een bepaling in de Statuten;
 4. een bepaling in het wedstrijdreglement;
 5. een besluit van het bestuur van de R.D.F. uitvoeringsbesluiten hierbij inbegrepen.

Door Jan van Poppelen wordt aangegeven dat hij niet wist dat hij de reglementen zo strak moest naleven en niet zijn eigen interpretatie eraan kon geven.

 

Dictum:

 

De Tuchtcommissie bestond uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een notulist.

Drie leden; Danny Dam, Jos Kammers en Alexander Potters, waren wegens onverenigbaarheid uitgesloten van deelname aan de behandeling van de zaak volgens hoofdstuk 2, artikel 6, lid 2 “Onverenigbaarheden”. Daarmee heeft de Tuchtcommissie voldaan aan hoofdstuk 2, artikel 5, lid 5 van het tuchtreglement.

 

De Tuchtcommissie heeft unaniem besloten dat:

 

 1. de wedstrijd Royal Dart Force tegen The Wanderes reglementair beslist wordt. Dit op grond van artikel 11, “Uitstellen van wedstrijden”, dat stelt: “Wedstrijden moeten altijd binnen de periode gespeeld worden, dit om competitievervalsing te voorkomen”.
 2. de heer Jan van Poppelen voor de duur van een jaar een voorwaardelijke straf krijgt bij het functioneren als competitieleider. Zodra de heer Jan van Poppelen nogmaals besluiten neemt die in strijd zijn met de reglementen zal zijn functie als competitieleider overgenomen worden door een ander persoon.

 

Beroep:

Volgens Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het tuchtreglement.

 

 

Aldus opgesteld:

 

Interim                                                                        Interim

voorzitter:                                                                    secretaris:

 

 

 

 1. Niemandsverdriet Roks