Geschil captain New Flyzone v.s. de RDF, aangaande het leiden van de Bekercompetitie.

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil captain New Flyzone v.s. de RDF, aangaande het leiden van de Bekercompetitie.

Rekestnummer: TC-RDF-20081

Datum: 31 maart 2008

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

 

De tenlastelegging.

Door de captain van dartteam New Flyzone wordt de RDF ten laste gelegd dat ze gedurende het verloop van de Bekercompetitie een select gezelschap heeft vrijgesteld van een bepaling uit het Wedstrijdreglement, welke handelt over Bekerwedstrijden. Genoemde Bepaling stelt dat alle Bekerwedstrijden in de daarvoor aangewezen week dienen te worden gespeeld.

Hij stelt dat daar, waar iedereen zich aan de bepaling heeft gehouden, er twee Belgische teams zijn welke in vijf van de gespeelde Bekerronden, reeds driemaal een wedstrijd met toestemming van de RDF hebben uitgesteld (later gespeeld dan formeel toegestaan).

Hij meent dat de Belgische teams Bordertown Thrillers en Antwerp Diamondsbacks, welke hun Belgische competitie op vrijdagen spelen, geen vrijstelling dienen te krijgen van de betreffende bepaling uit het wedstrijdreglement. Hij stelt dat genoemde bepaling geldt voor alle leden van de RDF.

 

 

Ingekomen stukken:

Verklaringen van New Flyzone, Black Widows en Fendertse Hoeve 1 (de drie geconfronteerde teams) en Bordertown Thrillers en Antwerp Diamondsback (de uitstellende teams), evenals een toelichting op het ontstaan van de betreffende bepaling uit het Wedstrijdreglement, van oud Voorzitter van de RDF, dhr. […] (Waarvoor onze dank).

 

Tevens behoren tot de ingekomen stukken de speelschema’s van Bordertown Thrillers en Antwerp Diamondsback in de Belgische Dart Bond (hierna te noemen BDB) (daar wordt overigens onder andere team namen gespeeld), hun ledenlijst, en hun lijst met uitgestelde wedstrijden.

 

De Bekerleider van de RDF, dhr. […] heeft tijdens een telefonisch onderhoud aangegeven dat hij toch al zijn functie wilde neerleggen, en dat hij zich niet geroepen voelde om een verklaring af te leggen, en ook wenste af te zien van het recht om zich tijdens de Hoorzitting mondeling te verweren.

Hoewel de Tuchtcommissie bevoegd is om hem hiervoor te sommeren, heeft ze hiervan afgezien omdat er voldoende stukken beschikbaar waren waarmee tot behandeling kon worden overgegaan. De behandelende Commissieleden hebben aangegeven daarmee respect te willen tonen voor het vrijwillige werk dat hij in het verleden heeft gedaan.

 

Aanwezigen: (geen toehoorder zijnde)

 • De captain van New Flyzone als aanklager
 • De captains van Black Widows en Bordertown Thrillers als gehoorde.
 • De Voorzitter van de RDF, Linda Gulden, als gehoorde en vertegenwoordigde van de RDF.
 • 6 Commissieleden, waaronder een Voorzitter en een Secretaris.

 

De overweging:

 

De bepaling uit het wedstrijdreglement, waarin wordt gesteld dat alle bekerwedstrijden in de daarvoor aangewezen speelweek dienen te worden gespeeld, stamt nog uit de tijd van voormalig Voorzitter van de RDF, dhr. […]

Op de vraag van de Tuchtcommissie, wat destijds de dwingende reden en het doel van deze bepaling was heeft hij het volgende antwoord gegeven:

 

 • “Om te voorkomen dat de reguliere competitie en bekercompetitie door elkaar gaan lopen is destijds besloten
  dat een bekerwedstrijd in dezelfde week gespeeld moet worden.
 • Je houdt het op deze manier zuiver, beheersbaar, overzichtelijk, eenduidig en duidelijk voor alle partijen. Namelijk na
  een speelweek zijn alle bekerwedstrijden gespeeld.”

 

Navraag bij het huidige Bestuur wijst uit dat het geenszins van plan is om deze bepaling te versoepelen. Leden van de RDF zijn daarmee nu en in de toekomst gehouden aan deze bepaling.

 

Daarmee leveren de uitgestelde Bekerwedstrijden een schending op van een bepaling uit het wedstrijdreglement.

Deze schending is strafbaar gesteld onder Hoofdstuk 3, Artikel 11, lid 1c van het Tuchtreglement.

De Commissie weet, en waardeert, dat de RDF altijd bereid zal zijn om vanuit humanitaire overwegingen af te zien van bepalingen uit Reglementen. De Commissie laat het aan de RDF om te bepalen welke personen of meerderheden worden aangewezen om hierover te besluiten.

 

Het strafbare feit:

 

Geen der betrokken partijen is in staat om deze overtreding eigenhandig te begaan, hiervoor is de medewerking vereist van 2 andere betrokken partijen.

Hier moet A (uitstellende partij) vragen, en B (getroffen partij) zijn medewerking verlenen, en C (Bekerleider) zijn toestemming verlenen.

Of ook: A vraagt aan C, en C sommeert B om medewerking te verlenen.

 

Over het recht, en (volgens Hoofdstuk 3, Artikel 11, lid 4 van het Tuchtreglement) de plicht van B, verwijst de Commissie naar de gepubliceerde Uitspraak TC-RDF-20072, d.d. 16-05-2007.

 

De Commissie acht het niet redelijk te verlangen dat partij B zou handelen naar het gestelde in Hoofdstuk 3, Artikel 11, lid 4 van het Tuchtreglement. Hiervoor zou veel parate kennis van het Tuchtreglement nodig zijn, om vervolgend, daarmee het verzoek/bevel van partij C naast zich neer te leggen, en bovendien, meent de Commissie, wordt dan de verantwoordelijkheid bij de verkeerde partij gelegd.

 

Betreffende het verzoek van partij A, Bordertown Thrillers en Antwerp Diamondsback, om Bekerwedstrijden uit te stellen, stelt de Commissie dat het indienen van dat verzoek, op zichzelf staand, niet in de Reglementen strafbaar is gesteld.

 

Partij A, in het bijzonder Antwerp Diamondsback vindt het erg vreemd dat de Bekerleider los staat van de reguliere competitie en zijn eigen, hem door de RDF gegeven, beknopte reglement hanteert.

De Commissie is het in deze eens met partij A.

Het is zelfs zo dat het Hoofd van de Competitieleiding (in zijn door het Bestuur aangewezen functie) geen bevoegdheid heeft om te besluiten over de Bekerleider.

 

Het handelen van C, de Bekerleider van de RDF.

 

Gebleken is dat de Bekerleider de verzoeken van de om uitstel vragende partijen (A) heeft gehonoreerd, wetende dat dit in strijd was met een bepaling uit het Wedstrijdreglement.

Omdat Bekerwedstrijden binnen een week moeten worden gespeeld, hebben de verzoeken van A, de medewerking van B, en de toestemming van C, zich in enkele dagen afgespeeld. Daardoor is het Bestuur van de RDF steeds slechts dan op de hoogte van de overtredingen gesteld wanneer deze al waren gepleegd.

De Bekerleider heeft aangegeven te willen stoppen, hij had, naar eigen zeggen, dit speeljaar eigenlijk al niet meer als Bekerleider willen fungeren. Hij heeft tevens te kennen gegeven om bereid te zijn het laatste gedeelte af te sluiten.

 

Dictum:

 

De Tuchtcommissie bestond uit zes leden, waaronder een Voorzitter en een Secretaris.

Daarmee heeft de Tuchtcommissie voldaan aan hoofdstuk 2, artikel 5, lid 5 van het tuchtreglement.

 

De Tuchtcommissie heeft unaniem besloten dat:

 

 • De om uitstel verzoekende teams Bordertown Thrillers en Antwerp Diamondsback zijn vrijgesproken van het schenden van de bepaling uit het wedstrijdreglement.
 • De aan het uitstellen medewerking verleend hebbende teams New Flyzone, Black Widows en Fendertse Hoeve 1 zijn vrijgesteld van lid 4 van Artikel 11 uit Hoofdstuk 3 van het Tuchtreglement.
 • De uitgestelde wedstrijden als gespeeld worden beschouwd. Het was niet meer mogelijk om Bekerweek 3 te repareren, daarom achtte de Commissie het niet reëel om dat voor Bekerweek 5 wel te doen. Bovendien waren er ondertekende wedstrijdformulieren. Dit houdt in dat Bordertown Thrillers en Antwerp Diamondsback door zijn naar de volgende Bekerronde.

 

Aangaande C, De bekerleider, heeft de Commissie besloten dat dhr. D. Schippers, per onmiddellijk het uitoefenen van zijn functie als bekerleider zal worden ontnomen, voor een duur van 3 jaren, waarbij wordt opgemerkt dat 3 Commissieleden hebben gestemd voor de duur van 3 jaren, 3 Commissieleden voor de duur van 5 jaren, waardoor de stem van de Voorzitter (3 jaren) dubbel telde.

 

Aldus de Tuchtcommissie van de RDF.

 

Nawoord:

De beweegredenen en de bijbehorende doelstelling van het voormalige Bestuur onder Voorzitter dhr. Rene Brands, zullen niet op korte termijn door het huidige Bestuur worden gewijzigd.

Dit houdt in dat de om uitstel gevraagd hebbende teams, t.w. Bordertown Thrillers en Antwerp Diamondsback, niet verwacht worden om in de toekomst nog Bekerwedstrijden van de RDF uit te stellen met als doel een competitiewedstrijd voor de BDB te spelen.

De Tuchtcommissie van de RDF heeft de beschikking gekregen over de gegevens van de bij de RDF aangesloten spelers, tevens lid zijnde van de BDB, inclusief de bij de BDB, door hun al dan niet uitgestelde wedstrijden. Deze gegevens zullen wij ook in de toekomst kunnen verkrijgen.

Verzoeken van deze teams, op grond van aantoonbaar, niet op humanitair gegronde redenen kunnen worden vervolgd en mogelijk landelijk worden gesanctioneerd. Contact met de NDB heeft hierover reeds voor de Hoorzitting plaatsgevonden.

 

Over teams welke meewerken aan de genoemde verzoeken om mee te werken aan het uitstellen van Bekerwedstrijden:

De NDB heeft alle bij haar aangesloten leden een middel gegeven om zich te verweren tegen onreglementaire besluiten van door het bestuur aangewezen functionarissen.

Simpel gezegd: Wanneer het bevel niet goed aanvoelt, kan contact worden opgenomen met de meerderen van de bevelgever.

Wij verwijzen hiervoor nogmaals naar de gepubliceerde Uitspraak TC-RDF-20072, d.d. 16-05-2007

 

Het Bestuur van de RDF:

De Bekerleider heeft volgens de nu geldende reglementen, naar de mening van de Tuchtcommissie, te veel bevoegdheden en behoeft aan niemand rekenschap af te leggen.

Wij verzoeken het Bestuur van de RDF om hiertegen adequate maatregelen te treffen.

Over verzoeken om humanitaire redenen zal niet langer de Bekerleider alleen besluiten.

 

De Bekerleider:

Door het alsmaar honoreren van de verzoeken van een select groepje spelers, (daarmee kon de Tuchtcommissie zich unaniem vinden in het gedeelte van de tenlastelegging) heeft deze afscheid nemende leider grote verwarring geschapen onder zowel de reguliere leden van de RDF als onze ook in de BDB spelende leden.

De BDB leden hebben gemeend dat zijn toestemming tevens de toestemming van de RDF inhield. Vooral het team Antwerp Diamondsback, wat vrij nieuw is in onze bond, heeft zich hierop beroepen.

Omdat de Bekerleider geen schriftelijke verklaring wenste af te leggen en zich ook niet mondeling wenste te verweren, achtte de Commissie het niet uitgesloten dat hij na de loting van de laatste 8 Bekerspelers wederom in herhaling zou vallen.

Daardoor heeft de Commissie besloten om het hem ontheffen uit zijn functie daags na de Uitspraak te laten ingaan.

Het besluit om hem deze functie voor drie jaren te ontzeggen is een formaliteit voor iemand die toch al de functie wilde neerleggen, doch dient als een waarschuwing voor functionarissen, aangewezen door de RDF, en als uitspraak waarop leden zich in de toekomst zullen kunnen beroepen (precedent).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroep:

 

Volgens Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het tuchtreglement.

 

 

 

 

 

 

Aldus opgesteld:

 

 

 

 

voorzitter:                                                                  secretaris:

 

 

Danny Dam                                                               Jos kammers