Geschil Antwerp Diamondbacks v.s. RDF

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE

 

Geschil Antwerp Diamondbacks v.s. RDF

rekestnummer: TC-RDF-20082

uitspraakdatum: 10 november 2008

 

TUCHTCOMMISSIE RDF

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge.

 

 

 

De zaak Antwerp Diamondbacks, spelend team van de Roosendaalse Dartsfederatie, uitkomende in de Ere Divisie, v.s. Competitieleiding van de Roosendaalse Dartsfederatie (hierna te noemen RDF), bezwaar tegen een, volgens klaagster, onrechtmatig toegekende uitslag (0-0) tijdens en kort na een pascontrole door de competitieleider.

 

 

De Commissie:

 

De Commissie bestond uit 5 behandelende leden, waaronder een Voorzitter.

Geen der behandelende leden komt uit in de Ere Divisie. De Secretaris van de Commissie, wel uitkomend in de Ere Divisie, heeft geen deel genomen aan de behandeling van de zaak, hij was als toehoorder aanwezig. De behandelende leden hebben uit hun midden een interim Secretaris gekozen.

Daarmee voldeed de Commissie aan de betreffende bepalingen aangaande onverenigbaarheid en minimum aantal behandelende leden, uit het Tuchtreglement.

 

De aanwezigen:

 

Namens de RDF was haar Voorzitter aanwezig, in haar functie als hoofd ledenadministratie, om te worden gehoord.

Namens de RDF was de competitieleider van de Ere Divisie aanwezig om te worden gehoord.

Betrokken teams, t.w. Antwerp Diamondbacks en the Firestarters, waren elk met twee leden aanwezig om te worden gehoord.

 

De zaak:

 

Tijdens een pascontrole door de competitieleider, wordt geconstateerd dat een van de leden van Antwerp Diamondbacks deelneemt aan de wedstrijd, zonder vermeld te staan op de toen aanwezige spelerslijst, niet in het bezit was van een spelerspas en zijn registratienummer niet was ingevuld op het wedstrijdformulier.

De competitieleider neemt hiervoor contact op met de ledenadministratie, waarbij blijkt dat betreffende speler is ingeschreven en aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Spelerslijst en pasje zijn 2 weken eerder door de RDF naar het team verzonden.

Speler overhandigt legitimatiebewijs (paspoort en/of rijbewijs) en daarmee lijkt de zaak opgelost.

Later echter, besluit de competitieleider alsnog om de wedstrijd 0-0 te verklaren.

Antwerp Diamondbacks tekenen hiertegen bezwaar aan bij de Tuchtcommissie.

 

 

 

Ingekomen stukken:

Bezwaarschrift van Antwerp Diamondbacks en schriftelijke verklaringen van alle betrokkenen.

 

Overweging:

 

Uit verklaringen van de ledenadministratie is gebleken dat de betrokken speler reeds 2 weken stond ingeschreven bij de RDF, als speler van Antwerp Diamondbacks, uitkomende in de Ere Divisie. Zijn spelerspas en de vernieuwde spelerslijst waren reeds eerder naar zijn captain verzonden. Hij had tevens aan zijn financiële verplichtingen voldaan. Daardoor, verklaart, de ledenadministratie, was hij speelgerechtigd.

Het feit dat hij hiervoor de bewijzen niet kon overleggen aan de competitieleider, doet geen afbreuk aan zijn speelgerechtigdheid, is hierin de stelling van de Tuchtcommissie.

 

Het 0-0 verklaren van de wedstrijd:

Analyse van lid 2, onder “De wedstrijdformulieren” uit het Huishoudelijk/Wedstrijdreglement van de RDF, levert twee voorwaarden op waaronder een wedstrijd 0-0 kan(moet) worden verklaard:

1] Door de competitieleider moet fraude worden geconstateerd.

2] Het formulier moet zijn ondertekend door beide captains.

 

De Commissie oordeelt dat in de onderhavige zaak geen sprake is van fraude.

Daarmee vervalt de rechtmatigheid van de 0-0 uitslag.

 

Over het ontbreken van bewijs van speelgerechtigheid en de speelgerechtigdheid op zich:

 

De Commissie onderschrijft dat de speelgerechtigdheid van een speler wordt bepaald door de ledenadministratie van de RDF.

De leden dienen tijdens wedstrijden de bewijzen daarvan bij zich te dragen (lid 3 uit “De officiële competitie”, lid 7 uit “aanvang van de wedstrijd”, lid 2 uit “de wedstrijdformulieren” en lid 1 uit “Competitieleiders/Controleurs.)

In de onderhavige zaak zou gesteld kunnen worden dat het betrokken team in gebreke is gebleven, en daardoor nalatigheid kan worden verweten. M.a.w.: betrokken speler had wellicht beter kunnen wachten met spelen totdat hij de bewijzen van speelgerechtigdheid kon overleggen.

Echter, hoewel in 4 bepalingen van de RDF Reglementen de leden worden verplicht om de bewijzen van speelgerechtigdheid te kunnen overleggen, heeft de Tuchtcommissie moeten constateren dat hiervoor, door de RDF, geen strafmaat is gegeven.

 

De Commissie besluit om hierin geen RDF brede uitspraak te doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictum:

 

De Commissie verklaart de wedstrijd Antwerp Diamonbacks/the Firestarters geldig, met de uitslag zoals vermeld op het wedstrijdformulier.

 

De Commissie doet geen uitspraak over de strafmaat aangaande het in gebreke blijven bij de identificatieplicht.

 

Beide besluiten zijn unaniem genomen.

 

 

Slotwoord:

 

De Commissie onderschrijft dat ook bij het ontbreken van spelerspas/spelerslijst de reeds bestaande speelgerechtigdheid onverminderd blijft bestaan.

Het is aan de ledenadministratie van de RDF om de speelgerechtigdheid te bepalen en op verzoek te bevestigen dan wel te ontkennen.

 

De Commissie constateert dat, hoewel de leden van de RDF in 4 bepalingen van de Reglementen worden verplicht om pasjes/spelerslijsten bij zich te dragen, er geen sancties hierop zijn vastgelegd.

De Commissie acht het in dit geval niet haar taak om hierin regulerend op te treden.

 

In de praktijk houdt dit voor controleurs het volgende in:

Zij zijn veelal niet in staat om eigenhandig speelgerechtigdheid ter plaatse vast te stellen.

Hun constatering van een onregelmatigheid zal door de ledenadministratie nader moeten worden onderzocht.

Zij zijn niet bevoegd om voor het ontbreken van pasjes/spelerslijsten e.d. sancties op te leggen, omdat de strafmaat hiervoor ontbreekt.

Bij het ontbreken van een strafmaat voor een overtreding is de Tuchtcommissie het enige bevoegde orgaan om sancties op te leggen.

Zoals eerder gesteld onthoudt de Commissie zich hierin van een uitspraak.

 

De Commissie beschouwt deze zaak als een incident dat zich nu eenmaal bij tijd en wijle voordoet.

De Commissie is er zich van bewust dat de RDF Reglementen hiaten en onvolledigheden bevatten. De stelling dat ze daarom opnieuw moeten worden geschreven acht ze echter nogal voorbarig.

Naast de Reglementen kunnen de Uitspraken van de Commissie worden gelegd. Ze geven uitleg over hiaten en leden kunnen zich erop beroepen.

De Commissie bemerkt een sterk teruglopend aantal te behandelen zaken en kan een aantal daarvan aanmerken als “incidenten welke nu eenmaal plaatsvinden”.

 

De Commissie laat het aan de RDF om te besluiten hoe ze om wil gaan met het door de Commissie vastgestelde hiaat in de RDF Reglementen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroep:

Volgens Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het tuchtreglement.

 

 

Aldus opgesteld:

 

 

 

 

De voorzitter:                                                            De secretaris: