Tucht Reglement

 

 

Reglementen

 

Het tuchtreglement is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

 

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 2. Tuchtrechtelijke organisatie

Hoofdstuk 3. Overtredingen

Hoofdstuk 4. Het aanhangig maken van de zaak

Hoofdstuk 5. Mondelinge behandeling van de zaak

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen met betrekking tot behandeling van de zaak

Hoofdstuk 7. Straffen

Hoofdstuk 8. Beraadslaging en uitspraak

Hoofdstuk 9. Rechtsmiddelen

Hoofdstuk 10. Ten uitvoerlegging

 

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen

 

Artikel 1. Tuchtrechtspraak

De tuchtrechtspraak binnen de Roosendaalse Dart  Federatie, hierna te noemen R.D.F.,   geschiedt   uitsluitend krachtens dit reglement. De leden  regelen zelf hun interne geschillen voor zover deze geen betrekking hebben op overtredingen als bedoeld in artikel 11.

Artikel 2. Wijzigingen van dit reglement

De bepalingen van dit reglement worden gewijzigd  door de algemene ledenvergadering.

Artikel 3. Jurisdictie

  1. Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement zijn onderworpen de in artikel 4 van de  Statuten genoemde leden en de personen aanwezig bij  evenementen onder auspiciën van de  R.D.F..

2. De term “lid” in dit reglement bevat de in lid  1 genoemde personen.

Artikel 4. Bevoegdheid.

  1. De bevoegdheid tot het uitoefenen van de  tuchtrechtspraak is met uitsluiting van andere organen voorbehouden aan de tuchtcommissie.
  2. De bevoegdheid tot het nemen van administratieve maatregelen is met uitsluiting van  andere organen voorbehouden aan het bestuur van de R.D.F.
  3. De in dit artikel genoemde organen vervullen hun taak onafhankelijk van elkaar.

 

  Hoofdstuk 2. Tuchtrechtelijke organisatie

 

  Artikel 5. Commissie

1. De commissie bestaat uit acht leden, waaronder een voorzitter.

2a. Zeven leden worden door het bestuur aangesteld voor de duur van drie jaar.

2b. De voorzitter van de commissie wordt door het bestuur aangesteld voor de duur van vijf  jaar.

2c. Wanneer ten gevolge van een tussentijds aftreden het aantal leden van een commissie minder dan vijf bedraagt, is het bestuur van de R.D.F. bevoegd, in overleg met en op verzoek van de desbetreffende commissie één of meer leden ad interim te benoemen.

3. Ieder lid van de R.D.F. kan kandidaten voorstellen voor aftredende leden van een  tuchtcommissie.

4. Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

  a. door beëindiging van het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 van de Statuten;

  b. wanneer het lid niet wordt herbenoemd;

  c. door bedanken.

  5. De behandeling van een zaak kan geschieden door ten minste drie leden van de

tuchtcommissie.

  Artikel 6. Onverenigbaarheden

1. Leden van een tuchtcommissie kunnen geen deel uitmaken van het bestuur van de R.D.F.

2. De leden van een tuchtcommissie mogen niet aanwezig zijn bij een zaak, indien zij bij de zaak betrokken zijn, hetzij persoonlijk, hetzij door familiebanden, hetzij als functionaris,  hetzij als lid van een dartteam.

  Artikel 7. Voorzitter

1. De voorzitter van een tuchtcommissie coördineert de werkzaamheden van zijn/haar  commissie, bepaalt en wijzigt in voorkomende gevallen de samenstelling van de commissie  gelet op artikel 6, lid 2 en bevordert waar mogelijk uniformiteit in de uitspraken. Bij  stakende stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel.

2. Aan de voorzitter komen de bevoegdheden toe, welke hem/haar krachtens dit reglement  zijn toegekend.

3. De tuchtcommissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan en een  secretaris.

Artikel 8. Bevoegdheden tuchtcommissie

1. De tuchtcommissie is bevoegd kennis te nemen van alle overtredingen als bedoeld in  artikel 11, mits het bepaalde in lid 2 in acht wordt genomen.

2b. De commissie van beroep is tevens bevoegd om in beroep kennis te nemen van zaken welke overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, lid 4 niet door de tuchtcommissie van de R.D.F. in behandeling zijn genomen.

 Artikel 9. Bondskantoor

1. Het bondskantoor is belast met de administratieve verwerking van strafzaken.

2. Het bestuur van de R.D.F. kan in overleg en op verzoek van de desbetreffende commissie voorzien in het secretariaat van de tuchtcommissie.

 Hoofdstuk 3. Overtredingen

 Artikel 10. Voorafgaande bepalingen

1. De in dit reglement bedoelde overtredingen kunnen alleen worden bestraft ingevolge een op het moment waarop de overtreding is begaan van  toepassing zijnde bepaling in de Statuten, reglementen, wedstrijdbepalingen, dan wel een reeds van kracht zijnd besluit van het bestuur van de R.D.F. krachtens welke overtreding van de gestelde regel strafbaar is gesteld. Dit besluit moet kenbaar zijn gemaakt aan de leden voordat zij daadwerkelijk in werking treedt.

2. Indien de in lid 1 bedoelde bepalingen worden gewijzigd na het tijdstip waarop het feit is begaan, worden voor de betrokkene gunstige bepalingen toegepast.

 Artikel 11. Overtredingen

1. Als overtreding in de zin van dit reglement wordt beschouwd elk handelen of nalaten dat

een schending oplevert van:

a. een bepaling in de Statuten;

b. een bepaling in het huishoudelijk reglement;

c. een bepaling in het wedstrijdreglement;

d. een bepaling in het toernooireglement;

e. een besluit van het bestuur van de R.D.F. uitvoeringsbesluiten hierbij inbegrepen;

f. een bepaling in het tuchtreglement.

2. Voorts wordt als overtreding aangemerkt elk handelen of nalaten, waarbij een lid zich jegens een ander lid, vereniging, team, orgaan, of een commissie niet gedraagt naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt verlangd.

3. Iedere schending van een bepaling als bedoeld in de leden 1 en 2 levert een afzonderlijke schending op.

4. Onder overtreding wordt mede verstaan het niet, niet tijdig of in onvoldoende mate nakomen van verplichtingen, alsmede het gelegenheid bieden tot, het vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij het plegen van een in dit artikel bedoelde overtreding.

 Artikel 12. Strafbaarheid

1. Voor de strafbaarheid van de in artikel 11 bedoelde overtredingen is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de betrokkene vereist.

2. Krachtens dit reglement kunnen ook straffen worden opgelegd in het geval ter zake van dezelfde gedraging, wanneer door een competitieleider reeds een straf of maatregel is opgelegd, alsmede in het geval wanneer door een officier van justitie tegen de betrokkene een strafvervolging is, of zal worden ingesteld, dan wel nadat na een strafvervolging een straf of maatregel is opgelegd of de betrokkene is vrijgesproken.

 Hoofdstuk 4. Het aanhangig maken van de zaak

 Artikel 13. Het aanhangig maken van een zaak

1a. Een zaak wordt aanhangig gemaakt door een bij de voorzitter van de tuchtcommissie schriftelijk gedane aangifte.

1b. De bedoelde aangifte wordt verzonden aan het bondskantoor van de R.D.F., dat binnen twee werkdagen na ontvangst, zorg draagt voor verzending naar de voorzitter van de desbetreffende commissie.

2. leder lid van de R.D.F., dat meent dat een ander lid van de R.D.F. een overtreding heeft begaan als bedoeld in dit reglement, kan daarvan schriftelijk aangifte doen bij de voorzitter van de tuchtcommissie.

3. Zaken de competitie betreffende worden eerst aanhangig gemaakt bij de competitieleider. overige zaken worden in eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie, die de zaak zo spoedig mogelijk, doch binnen drie weken in behandeling neemt.

4a. Indien de competitieleider van oordeel is dat de aangifte ongegrond is of niet een strafbare handeling betreft dan wel dat de aangifte niet binnen redelijke termijn is gedaan, beslist hij/zij dat er geen verder gevolg aan zal worden gegeven.

4b. Van deze beslissing worden onverwijld in kennis gesteld degene, die de aangifte heeft gedaan en degene tegen wie zij is gericht, de tuchtcommissie en voorts hen die daartoe naar het oordeel van de competitieleider in aanmerking  komen.

4c. Wordt een strafbaar geacht feit niet vervolgd, dan kan de belanghebbende daartegen in beroep gaan bij de tuchtcommissie. De tuchtcommissie beoordeelt in dat geval alleen over de beslissing om niet te vervolgen en verwijst de zaak na gegrond verklaring van het hiertegen gestelde beroep terug naar de competitieleider.

5a. Indien de voorzitter van de tuchtcommissie van oordeel is dat de aangifte ongegrond is of niet een strafbare handeling betreft, dan wel dat de aangifte niet binnen redelijke termijn is gedaan beslist hij/zij dat er geen verder gevolg aan zal worden gegeven.

5b. Van deze beslissing worden onverwijld in kennis gesteld degene, die de aangifte heeft gedaan en degene tegen wie zij is gericht en voorts aan hen die daartoe naar het oordeel van de voorzitter van de tuchtcommissie in aanmerking komen.

5c.Wordt een strafbaar geacht feit niet vervolgd, dan kan de belanghebbende daartegen in beroep gaan bij de tuchtcommissie .

6. De tuchtcommissie en competitieleider zijn niet bevoegd een aanhangig gemaakte zaak in behandeling te nemen indien:

a. de beweerde overtreding niet krachtens dit reglement strafbaar is gesteld, of wanneer;

b. de beweerde overtreding van het wedstrijdreglement meer dan veertien dagen vóór de

datum van ontvangst van het formulier of van de aangifte op het bondskantoor heeft

plaatsgevonden.

7. Ingeval de voorzitter of de competitieleider meent dat de zaak niet tijdig aanhangig kan worden gemaakt, bepaalt hij/zij dat de zaak alsnog in behandeling zal worden genomen. Daarbij draagt hij/zij zorg voor een schriftelijke motivering van zijn beslissing.

8a. Indien meer zaken binnen een tijdsbestek van twee maanden tegen één betrokkene aanhangig zijn gemaakt kan de voorzitter van de tuchtcommissie respectievelijk de competitieleider beslissen dat de zaken tegelijk en/of gevoegd worden behandeld.

8b. Indien tegen meer personen ter zake van dezelfde overtreding, zaken aanhangig zijn gemaakt beslist de voorzitter van de tuchtcommissie respectievelijk de competitieleider of die zaken gezamenlijk of afzonderlijk zullen worden behandeld.

 Artikel 14. Het aanhangig maken van overige overtredingen

1a. De aangifte, als bedoeld in artikel 13, geschiedt schriftelijk en dient zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven welke overtreding zou zijn gepleegd, alsmede door wie, waar en wanneer dit zou zijn geschied; voorts dienen de naam en het adres van degene die aangifte doet en van eventuele getuigen te worden opgegeven.

1b. De aangifte dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien dagen na de constatering of de kennisneming van de overtreding te worden ingediend.

1c. De aangifte geldt als basis voor de tenlastelegging. De tenlastelegging wordt opgesteld door de voorzitter van de tuchtcommissie, zodra hij/zij meent dat de zaak in behandeling genomen kan worden. De voorzitter formuleert de tenlastelegging binnen de grenzen van hetgeen in de aangifte is bedoeld en/of geïmpliceerd.

1d. Het doen van een kennelijk onzorgvuldige aangifte kan als overtreding worden aangemerkt.

2a. Op verzoek van de voorzitter verzamelt de secretaris van de tuchtcommissie nadere gegevens, welke de voorzitter ter beoordeling van de gegrondheid van de aangifte dienstig voorkomen. De voorzitter kan deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk aan één of meer leden van de commissie overdragen. Een lid is verplicht alle gevraagde inlichtingen, stukken en gegevens waarover hij beschikt onverwijld op eerste verzoek te verstrekken.

3a. Zodra de voorzitter meent dat de zaak in behandeling kan worden genomen, stelt hij de aangifte en bijbehorende stukken terstond in handen van de andere leden van de commissie.

3b. De voorzitter doet hiervan mededeling aan de betrokkene. Aan degene die de aangifte heeft gedaan wordt een bevestiging van de aangifte toegezonden. De mededeling bevat:

 1.de overtreding, welke de betrokkene ten laste wordt gelegd, een aanduiding van tijd en plaats waarop deze zou zijn begaan, alsmede door wie de zaak aanhangig is gemaakt;

 2.een opgave waar en wanneer de betrokkene welke stukken kan inzien en voor zover van belang en mogelijk;

 3.een opgave van de termijn waarbinnen de betrokkene een verweerschrift kan indienen;

 4.de door de commissie op te roepen getuigen, voor zover bekend op dat tijdstip.

 

 Hoofdstuk 5. Mondelinge behandeling van de zaak

 Artikel 15. Mondelinge behandeling

1. De mondelinge behandeling geschiedt op grond van de tenlastelegging, naar aanleiding  van de aangifte, als bedoeld in artikel 13, lid 1.

2a. De secretaris van de commissie roept de betrokkene en andere personen op, waarvan de tuchtcommissie de verschijning wenselijk acht, zulks met inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen, de dag van de verzending en die van de behandeling met meegerekend.

2b. Met uitzondering van de betrokkene kunnen de andere onder a. bedoelde personen in spoedeisende gevallen tot vierentwintig uur voor de behandeling worden opgeroepen.

2c. De secretaris doet aan de betrokkene telkens opgave van de plaats waar en de tijd waarop de zitting wordt gehouden en zo mogelijk de namen van de leden die de zaak behandelen.

3. De mondelinge behandeling vindt achter gesloten deuren plaats, tenzij de commissie anders beslist, indien naar haar oordeel het belang van de R.D.F. dit vereist.

4. Indien de betrokkene een volledige of beperkte rechtsbevoegdheid bezittende vereniging is, dient deze zich te doen vertegenwoordigen door tenminste twee bestuursleden, die daartoe ingevolge haar Statuten bevoegd zijn dan wel door haar bevoegde bestuursleden gemachtigd zijn.

5. Van de mondelinge behandeling wordt een schriftelijke, zakelijke samenvatting gemaakt, welke door de voorzitter en de secretaris van de commissie wordt ondertekend. De betrokkene en degene die de aangifte doet ontvangen hiervan een afschrift.

6. De leden van de commissie onthouden zich van het bespreken van zowel de zaak als van de persoon van de betrokkene met anderen dan de leden van de tuchtcommissie, of met de betrokkene, behoudens tijdens de mondelinge behandeling.

 Artikel 16. Zitting

1. De voorzitter bepaalt de datum, tijdstip en plaats waarop de zitting zal worden gehouden.

2. Na de opening van de zitting gaat de voorzitter na of de opgeroepen personen en/of degenen die een dartsvereniging vertegenwoordigen aanwezig zijn en de presentielijst hebben getekend.

3a. Indien de betrokkene niet is verschenen, gaat de commissie na of hij/zij behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen behoorlijke oproeping plaatsgevonden of meent de commissie om een andere reden dat uitstel van de behandeling gewenst is, dan stelt zij de behandeling tot een nader te bepalen datum uit, van welke datum de betrokkene schriftelijk in kennis wordt gesteld.

3b. Indien een door de commissie belangrijk geachte getuige niet is verschenen, kan de commissie bepalen dat de behandeling, geheel of gedeeltelijk zal worden uitgesteld, in welk geval de betrokkene opnieuw zal worden opgeroepen.

4. Aan de betrokkene wordt mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van alle op de zaak betrekking hebbende stukken indien hij daarvan niet voor de behandeling kennis heeft genomen, of heeft kunnen nemen.

5a. Indien de commissie zulks noodzakelijk acht kan de tenlastelegging door haar worden gewijzigd, echter binnen de grenzen van hetgeen is bedoeld en/of geïmpliceerd in de aangifte.

5b. De voorzitter doet de betrokkene terstond van de onder a. bedoelde wijziging mededeling en deelt de betrokkene voorts mede dat hij/zij om schorsing van de behandeling kan verzoeken indien hij meent door de wijziging aanmerkelijk in zijn verdediging te worden geschaad.

5c. Indien de betrokkene om schorsing van de behandeling verzoekt, bepaalt de voorzitter datum, uur en plaats waarop de behandeling zal worden voortgezet. De betrokkene ontvangt in dat geval binnen een week na de geschorste behandeling de gewijzigde tenlastelegging.

5d. Indien de betrokkene meent dat de behandeling  na een korte schorsing kan worden voortgezet, schorst de voorzitter de behandeling voor ten hoogste twintig minuten, waarna de behandeling wordt voortgezet. Indien mogelijk wordt aan de betrokkene de gewijzigde tenlastelegging schriftelijk ter hand gesteld.

6. De betrokkene wordt tijdens de mondelinge behandeling door de voorzitter, respectievelijk de leden van de commissie ondervraagd en in de gelegenheid gesteld verweer te voeren.

7. Alvorens de behandeling wordt gesloten, wordt aan de betrokkene de gelegenheid gegeven nog tot zijn verweer dienende opmerkingen te maken.

 Artikel 17. Toehoorders

1a. Op verzoek van de betrokkene kan een vertegenwoordiger van zijn/haar vereniging/team als toehoorder de mondelinge behandeling volgen.

1b. De commissie kan – voor zover plaatsruimte dit  toestaat – voorts aan andere personen toestaan de zitting als toehoorder bij te wonen, tenzij het een gesloten vergadering betreft als omschreven in artikel 15 lid 3.

2. Tenzij de commissie de toehoorder een verklaring vraagt mag hij/zij tijdens de zitting niet het woord voeren en mag hij/zij het vertrek waarin de zitting wordt gehouden gedurende de zitting niet zonder toestemming van de voorzitter verlaten.

3. Indien het gedrag van de toehoorder daartoe aanleiding geeft kan de voorzitter de toehoorder verbieden de zitting verder bij te wonen.

4. Een toehoorder kan in dezelfde zaak niet als getuige optreden.

 Artikel 18. Getuigen

1a. De commissie is bevoegd getuigen te doen oproepen en horen.

1b. De betrokkene heeft het recht om tot uiterlijk tien dagen voor de dag waarop de zitting wordt gehouden, de namen en adressen van drie getuigen op te geven, met het verzoek deze op te roepen. De voorzitter kan van die termijn afwijken.

1c. Getuigen worden schriftelijk opgeroepen. Op verzoek van de commissie geschiedt dit door het bondskantoor.

2a. Leden van de organisatie die als getuigen worden opgeroepen zijn verplicht te verschijnen.

2b. De commissie kan ook personen die geen lid van de organisatie zijn als getuigen doen oproepen. Aan hen wordt schriftelijk medegedeeld dat zij niet verplicht zijn te verschijnen, doch dat in geval van verschijning het bepaalde in lid 4 op hen van toepassing is.

3a. De competitie- toernooileider wordt in een zaak die door hem/haar aanhangig is gemaakt als getuige opgeroepen.

3b. De commissie kan – al dan niet op verzoek van de betrokkene – deskundigen horen.

4a. Een getuige is verplicht om naar waarheid te verklaren alsmede om, indien de voorzitter dit verlangt, ter bevestiging van de juistheid van zijn/haar verklaring, een schriftelijke, zakelijke samenvatting ervan met zijn handtekening te bekrachtigen.

4b. De voorzitter wijst de getuige vooraf op deze verplichting.

5a. Behoudens het bepaalde in het volgende lid kunnen getuigen uitsluitend tijdens de behandeling van de zaak worden gehoord.

5b. Het verhoor geschiedt in tegenwoordigheid van de betrokkene. Hij/zij wordt in de gelegenheid gesteld aan de getuigen vragen te stellen. Deze behoeven niet te worden beantwoord als naar het oordeel van de voorzitter de vragen niet ter zake doende zijn.

5c. Van hun verklaring wordt een schriftelijke, zakelijke samenvatting gemaakt.

6a. Indien het voor de getuige redelijkerwijs onmogelijk is op de zitting aanwezig te zijn, kan hij/zij op verzoek van de voorzitter een schriftelijke verklaring opstellen en ondertekenen welke op de zitting wordt voorgelezen en aan de stukken wordt toegevoegd.

6b. Het bepaalde in lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

7. Indien de zaken niet gevoegd worden behandeld kunnen betrokkenen in elkaars zaken als getuigen worden gehoord.

 

 Hoofdstuk 6. Overige bepalingen met betrekking tot de behandeling van de zaak

 

Artikel 19. Verweer en (rechts-)bijstand

1a. In geval van een overtreding is de betrokkene bevoegd schriftelijk verweer te voeren tegen hetgeen hem ten laste is gelegd, welke verklaring binnen tien dagen na de betreffende wedstrijd bij het bondskantoor dient te zijn ingekomen.

1b. De betrokkene is bevoegd schriftelijk verweer te voeren tegen hetgeen hem ten laste is gelegd, welke verklaring binnen tien dagen na verzending van de mededeling als bedoeld in artikel 14, lid 3 onder b, bij het bondskantoor dient te zijn ingekomen.

1c. Bij twijfel over het tijdig inzenden van een in dit lid bedoelde verklaring, zal de in het poststempel vermelde datum beslissend zijn.

1d. De voorzitter kan bepalen dat een in dit lid bedoelde verklaring alsnog bij de stukken zal worden gevoegd.

2a. De betrokkene is bevoegd zich bij het voeren van verweer zich te doen bij staan door:

 1.een ander lid van de organisatie;

 2.een advocaat of een juridische hulpverlener,

 3.alsmede in het geval van minderjarigheid van de betrokkene, door een ouder of voogd.

 2b. Aan de onder a. bedoelde raadsman komen dezelfde bevoegdheden toe als aan de betrokkene zijn toegekend.

 

 Artikel 20. Schorsing c.q. sluiting van de behandeling

1. Indien de commissie meent – hetzij ten tijde van de mondelinge behandeling, hetzij na de sluiting daarvan – nadere gegevens nodig te hebben, kan zij in afwachting daarvan de behandeling schorsen, dan wel indien de behandeling als gesloten is, die heropenen, indien dit het voordeel is van de betrokkene.

2. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien bedoelde commissie een vraag met betrekking tot de uitleg en/of onderlinge volgorde van bepalingen van de Statuten of Reglementen aan het bestuur van de organisatie voor advies heeft voorgelegd.

3. Nadat de commissie de door haar verlangde gegevens heeft verkregen, stelt zij de betrokkene in de gelegenheid om hetzij schriftelijk, hetzij mondeling nog tot zijn verweer dienende opmerkingen te maken.

4. Indien de commissie meent ter beoordeling van de zaak alle benodigde gegevens te hebben verkregen, sluit zij de behandeling.

 

Hoofdstuk 7. Straffen

 

 Artikel 22. Straffen

1. Als straf kunnen worden opgelegd:

a.berisping;

b. Geldboetes tot een maximum van € 50,- voor een vereniging of team en tot een maximum van € 25, – voor natuurlijke personen;

c.uitsluiting, als bedoeld in artikel 23 voor de duur van ten hoogste vijf jaar.

d.oplegging van strafpunten, dwz. ontneming van winstpunten na de betreffende competitie, wedstrijd of toernooi, als bedoeld in het wedstrijdreglement van de organisatie; e.het tijdelijk of definitief verbod om wedstrijden te organiseren of onder auspiciën te doen organiseren;

f.het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies binnen de organisatie als bedoeld in artikel 24;

g.schorsing, als bedoeld in artikel 25, voor de duur van ten hoogste vijf jaar;

h.royement als lid van de organisatie, als bedoeld in artikel 26.

2a. Ter zake van één overtreding kunnen meer straffen worden opgelegd, met dien verstande dat een berisping en een royement niet tezamen met een andere straf kunnen worden opgelegd, alsmede een uitsluiting en de ontzegging van het recht tot uitoefening van een functie niet tezamen niet een schorsing.

2b. In geval van bestraffing van meer overtredingen kunnen meer straffen worden opgelegd, echter niet tezamen met een royement.

3a. Met uitzondering van de in lid 1 onder a en h genoemde straffen, kunnen overige straffen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd, met dien verstande dat de hieraan bij uitspraak te verbinden voorwaarden slechts kunnen inhouden het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen, alsmede het treffen van maatregelen ter voorkoming van herhaling.

3b. Aan een voorwaardelijk opgelegde straf wordt een proeftijd verbonden van ten hoogste twee jaar behoudens verlenging als bedoeld in lid 4 onder a.

4a. In geval de betrokkene binnen de proeftijd in strijd handelt met de hem gestelde voorwaarde(n), wordt zulks aangemerkt als een overtreding en kan de aan de betrokkene voorwaardelijk opgelegde straf worden omgezet in een onvoorwaardelijke straf, dan wel zijn proeftijd tot ten hoogste drie jaar worden verlengd.

4b. Indien de onder a. bedoelde overtreding naar het oordeel van de commissie van ernstiger aard is dan de overtreding waarvoor eerder een geheel of gedeeltelijke voorwaardelijke straf is opgelegd, kan de commissie aan de betrokkene behalve het onder a. bepaalde tevens één of meer straffen als genoemd in lid 1 opleggen. In laatst bedoeld geval dient bij bepaling van de strafmaat rekening te worden gehouden met de omzetting van de voorwaardelijke straf in een onvoorwaardelijke straf

4c. Indien tegelijk met de behandeling van een overtreding als bedoeld onder a nog een andere door de betrokkene begane overtreding wordt behandeld, is het bepaalde onder b eveneens van toepassing en is ter zake van de nieuw te berechten overtreding het bepaalde in de overige leden in dit artikel wederom van toepassing. Bij de bepaling van de strafmaat voor laatst bedoelde overtreding behoeft alsdan geen rekening te worden gehouden met de omzetting van de voorwaardelijke in een onvoorwaardelijke straf.

5a. In afwachting van de behandeling van de zaak door de tuchtcommissie, kunnen in ernstige gevallen de in lid 1 onder c, e en g genoemde straffen door de voorzitter van de tuchtcommissie voorlopig worden opgelegd.

5b. Een voorlopige straf kan slechts worden opgelegd voor de duur van ten hoogste dertig dagen en kan voordien door een tuchtcommissie geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.

 Artikel 23. Uitsluiting

1a. Een uitsluiting van deelname aan, of het leiden van wedstrijden kan alleen worden opgelegd naar aanleiding van een overtreding van de wedstrijdreglementen.

1b. Een uitsluiting van deelname aan wedstrijden wordt opgelegd voor niet name in de uitspraak te noemen wedstrijden, dan wel voor wedstrijden die zijn vastgesteld voor een in de uitspraak te noemen tijdsduur.

2. Onder de in lid 1 onder b bedoelde wedstrijden worden verstaan alle onder auspiciën van de dartsorganisatie georganiseerde wedstrijden.

3. Indien een betrokkene die door de dartsorganisatie in de mogelijkheid is gesteld uit te komen in een vertegenwoordigend team van de organisatie tijdens activiteiten van dit team een  overtreding begaat, kan de hem op te leggen uitsluiting van deelname aan activiteiten alleen betrekking hebben op de activiteiten waaraan bedoeld team deelneemt, tenzij naar het oordeel van de commissie de betrokkene door zijn overtreding de belangen van de dartsorganisatie of de dartssport in het algemeen heeft geschaad.

Artikel 24. Ontzegging uitoefening functies

1. De straf waarbij de betrokkene tijdelijk of definitief het recht wordt ontzegd één of meer functies uit te oefenen kan alleen worden opgelegd, indien de betrokkene bij de uitoefening van zijn functie een overtreding heeft begaan.

2. In de uitspraak wordt bepaald voor welke duur de uitoefening van welke functie aan de betrokkene is ontzegd.

 Artikel 25. Schorsing

1. Schorsing kan alleen worden uitgesproken wanneer de betrokkene handelt in strijd met de algemeen geldende normen en waarden en daarmee de belangen van de dartsorganisatie of de dartsport in het algemeen heeft geschaad.

2. Een schorsing wordt opgelegd voor een in de uitspraak genoemde termijn.

3a. Gedurende de schorsing kan de betrokkene niet aan wedstrijden deelnemen inschreven in artikel 23 onder a en/of aan het lidmaatschap verbonden rechten uitoefenen niet uitzondering van het recht om tijdig in beroep te gaan van de hem opgelegde schorsing.

3b. Tenzij anders in de uitspraak is bepaald, blijft de betrokkene gehouden om tijdens zijn schorsing de verplichtingen die uit het lidmaatschap van de organisatie voortvloeien na te komen.

3c. Tevens kan de commissie de verenigingen/teams adviseren een zelfde schorsing aan te nemen.

 Artikel 26. Royement

1a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de  organisatie of de organisatie op onredelijke wijze benadeelt.

1b. In afwijking van het bepaalde in artikel 30, lid 2 over a. kan de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de tuchtcommissie.

1c. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

2. Het bestuur van de organisatie is verplicht om na kennisgeving van het uitgesproken royement de betrokkene met onmiddellijke ingang als lid van de organisatie te schorsen en na het onherroepelijk worden van het uitgesproken royement de betrokkene met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van de organisatie op te zeggen, en op naleving hiervan toe te zien.

 Hoofdstuk 8. Beraadslaging en uitspraak

 

 Artikel 27. Beraadslaging

1a. De beraadslaging over de tenlastelegging geschiedt terstond na het sluiten van de behandeling. De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats.

1b. De commissie beslist met meerderheid van stemmen.

2. De commissie grondt haar uitspraak op de stukken en verklaringen waarvan de betrokkene heeft kunnen kennis nemen en/of waarvan de zakelijke inhoud hem ter zitting is medegedeeld.

3a. Indien een tuchtcommissie van oordeel is dat de tenlastelegging ongegrond is, spreekt zij de betrokkene vrij.

4a. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de tenlastelegging gegrond is, bepaalt zij ter zake van welke overtreding welke straf wordt opgelegd.

5a. Indien de tuchtcommissie meent dat de tenlastelegging gedeeltelijk gegrond is, bepaalt zij welke overtreding begaan is en welke straf voor die overtreding wordt opgelegd en spreekt zij de betrokkene voor het overige vrij.

6. Bij het bepalen van de op te leggen straffen wordt zoveel mogelijk in gelijksoortige zaken dezelfde maatstaven aangelegd.

7. De commissie bepaalt ten wiens laste de kosten, die aan de behandeling van de zaak zijn verbonden komen.

8. De commissieleden dienen over hetgeen tijdens de beraadslaging is besproken geheimhouding te bewaren.

Artikel 28. Bewijs

1. Het bewijs van een overtreding is geleverd indien naar het oordeel van de commissie, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde, het overtuigend bewijs is geleverd dat de betrokkene een overtreding, als bedoeld in artikel 11 heeft begaan.

2. De commissie kan haar bewijs gronden op stukken, verklaringen en/of op visuele registratie, met dien verstande dat het bewijs niet kan worden gegrond op één enkel stuk, één enkele verklaring of alleen op visuele registratie.

Artikel 29. Uitspraak

1. De commissie doet uiterlijk achtentwintig dagen na het sluiten van de behandeling schriftelijke uitspraak.

2a. Indien naar haar oordeel daartoe gronden aanwezig zijn is de commissie bevoegd om met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, terstond na de beraadslaging uitspraak doen.

2b. De onder a. bedoelde uitspraak geschiedt in het openbaar.

3. In de uitspraak wordt vermeld:

a.het ten laste gelegde;

b.of een overtreding bewezen is geacht en zo ja, welke overtreding;

c.voor welke overtreding(en) een straf is opgelegd;

d.vanaf welke datum de straf zal worden ten uitvoer gelegd;

e.of, en zo ja, tot welke kosten de betrokkene wordt veroordeeld, alsmede in geval van een voorwaardelijke strafoplegging:

f.welk deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd, alsmede ter zake van welke overtreding;

g.op welke datum de proeftijd zal zijn beëindigd, en voorts wanneer een zaak vatbaar is voor beroep:

h.binnen welke termijn van de uitspraak in beroep kan worden gegaan.

4. De uitspraken van de tuchtcommissie van de R.D.F. bevatten tevens de overwegingen welke tot de uitspraak hebben geleid.

5a. De uitspraak wordt per aangetekende brief aan de betrokkene toegezonden en – in voorkomende gevallen – aan de vereniging/team waaronder hij/zij ressorteert.

5b. De uitspraken van de tuchtcommissie van de R.D.F.  worden in beknopte vorm en zonder vermelding van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen gepubliceerd in het officiële bondsorgaan van de organisatie.

5c. Wanneer in hoger beroep na een gepubliceerde veroordeling geheel of gedeeltelijk vrijspraak volgt, vindt op verzoek van de betrokkene rectificatie plaats.

6. De uitspraken van detuchtcommissie van de R.D.F. indien daarvan niet tijdig beroep is ingesteld, zijn onherroepelijk en voor alle leden van de organisatie bindend.

 Hoofdstuk 9. Rechtsmiddelen

 Artikel 30. Beroep

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 31, kan van een uitspraak van de tuchtcommissie, waarbij de ten laste gelegde overtreding geheel of gedeelte gegrond is verklaard, door de betrokkene beroep worden ingesteld.

2. Voor het instellen van beroep tegen de uitspraak van de tuchtcommissie van de R.D.F. wordt verwezen naar het tuchtreglement.

 Artikel 31. Herziening en gratie

1a. Op grond van feiten en omstandigheden, welke bij de behandeling niet bekend waren of niet ter kennis van de betreffende commissie zijn gekomen, kan de betrokkene om gehele of gedeeltelijke herziening van de opgelegde straf verzoeken.

1b. Om herziening kan alleen worden verzocht, wanneer tegen de opgelegde straf geen beroep meer mogelijk is.

1c. Een verzoek om herziening moet schriftelijk met vermelding van motivatie bij het bondskantoor worden ingediend en wordt behandeld door de commissie die de betreffende straf heeft opgelegd.

2a. In gevallen waarin aan de betrokkene een straf is opgelegd waartegen geen beroep meer openstaat, alsmede in gevallen waarin een verzoek om herziening niet van toepassing is, kan de betrokkene bij het bestuur van de organisatie een verzoek tot gratie indienen.

2b. Indien tegen een opgelegde straf geen beroep meer openstaat kan een verzoek tot gratie alleen worden ingediend wanneer een straf met een langere duur dan van een halfjaar is opgelegd, waarvan tweederde van de straf is ondergaan.

3. Een verzoek tot gratie schort de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet op.

4. Alvorens op verzoek tot gratie zal worden beslist hoort het bestuur van de organisatie de commissie die de zaak voor het laatst in behandeling heeft gehad.

5. Indien gratie wordt verleend, geschiedt zulks immer op voorwaarde dat de betrokkene gedurende de tijd welke hem kwijtgescholden is, zich niet zal schuldig maken aan het begaan van een soortgelijke overtreding, bij gebreke waarvan in artikel 22 lid 4 van toepassing is.

6. In geval van herziening en gratie vindt een publicatie plaats conform het bepaalde bij artikel 29, lid 5 sub b.

 

 Hoofdstuk 10. Ten uitvoerlegging

 Artikel 32. Ten uitvoerlegging

1. De in dit reglement bedoelde dartsverenigingen, personen, organen, commissies, alsmede het bestuur van de organisatie zijn, ieder binnen de kring van hun eigen bevoegdheden, verplicht er zorg voor te dragen, dan wel er op toe te zien dat de opgelegde straffen worden ten uitvoer worden gelegd.

2a. De tenuitvoerlegging van een opgelegde straf vangt daags na de uitspraak aan, tenzij in de uitspraak anders is beslist. De tenuitvoerlegging van een overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 lid 5 voorlopig opgelegde straf wordt met onmiddellijke ingang aangevangen, respectievelijk opgeschort tenzij de voorzitter van de tuchtcommissie anders bepaalt.

2b. De opschorting van de tenuitvoerlegging  ingevolge het bepaalde in artikel 30, lid 5 geschiedt eerst na een daartoe strekkende mededeling van de voorzitter van de tuchtcommissie.

3. De tenuitvoerlegging van een opgelegde straf, waarbij de betrokkene is uitgesloten van het deelnemen aan, of het leiden van wedstrijden kan door de commissie na het competitiejaar voor het resterende gedeelte worden opgeschort tot aan de aanvang van het nieuwe seizoen.

4. Indien de betrokkene is uitgesloten van het deelnemen aan, of het leiden van wedstrijden, heeft de tenuitvoerlegging ten aanzien van een wedstrijd eerst plaatsgevonden:

a. nadat van de opgelegde wedstrijd alle onderdelen zijn afgewerkt;

b. indien van een wedstrijd, welke werd gestaakt, meer dan twee/derde van alle onderdelen zijn afgewerkt.

5.Wanneer de opgelegde straf bestaat uit een geldboete geschiedt de tenuitvoerlegging door de penningmeester.